مسابقات پینگ‌پنگ دانشجویان دختر دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

مسابقات پینگ‌پنگ دانشجویان دختر در روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.