نمایی از سالن پینگ‌پنگ

نمایی ازسالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان .