تمرین عرفان قرآنی با آقای مجیدی

 

مسابقات انتخابی اعضای تیم دانشجویی-مهر ۱۳۹۶

بازی حسین کریمی و سید محمد میردامادی

 

تمرین حسین کریمی با مربی تیم دانشگاه آقای مجیدی