مدال آوری تیم دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه در دانشگاه یزد، اسفند ۱۳۹۶

تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه ۶ با کسب مقام های اول و سوم انفرادی و دوم دوبل و نایب قهرمانی تیمی به کار خود پایان داد. ضمن تبریک این موفقیت به دانشگاهیان از زحمات ورزشکاران و مربیان این تیم تشکر می نماییم. 

  • سرمربی تیم: سید حمید مجیدی
  • مقام اول انفرادی: عرفای قرآنی
  • مقام سوم انفرادی: سپر بهیرایی
  • مقام دوم دوبل: عرفان قرآنی-حسین کریمی
  • مقام دوم تیمی: عرفان قرآنی، سپهر بهیرایی، حسن کریمی و حسین کریمی تیم دانشگاه