معرفی هاریموتو به عنوان بازیکن با بیشترین پیشرفت در سال ۲۰۱۷

هاریموتو (Tomokazu Harimoto) به عنوان بهترین بازیکنی که بیشترین پیشرفت را در سال ۲۰۱۷ داشته است انتخاب شد.