مسابقات پینگ‌پنگ دانشجویان دختر دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

مسابقات پینگ‌پنگ دانشجویان دختر در روز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.