تمرین عرفان قرآنی با آقای مجیدی

محل: سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان