*تمرینات کلوپ پینگ پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان در روزهای  یکشنبه و سه شنبه

ازساعت 16:30  الی18:30    میباشد.